16-05-12

WAPENWETGEVING

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE DOCUMENT IN PDF (KLIK OP DE LINK)

 Afbeelding 4.png

 VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ VERVOER VAN EEN VUURWAPEN

Een veelgestelde vraag van wapenbezitters, zowel jagers als anderen betreft de wetgeving rond het vervoer en de opslag van hun wapens en munitie. Hierbij blijkt duidelijk dat er nogal wat misvattingen zijn. Ik stel geregeld vast dat wapenbezitters de wettelijk vastgelegde veiligheidsvoorschriften niet steeds even nauw nemen.

Bij vaststelling van inbreuken op de wapenwet kunnen de gevolgen voor de jager zeer zwaar zijn. Dit kan leiden tot de onmiddellijke inbeslagname van het wapen en de munitie en/of de intrekking of schorsing van het jachtverlof door de arrondissementscommissaris.

De regels voor het vervoer van wapens en munitie zijn vastgelegd in enerzijds de wapenwet en anderzijds de uitvoeringsbesluiten van deze wet. Ook de regels voor de opslag van de wapens worden hierin bepaald.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste punten die gevolgd moeten worden wanneer u uw wapen en/of munitie vervoert of opslaat. Ik hoop dat deze bijdrage iedereen kan sensibiliseren tot een veiliger omgang met wapens en kan voorkomen dat u plots uitgesloten wordt van de verdere uitoefening van uw favoriete hobby de jacht.

Met weidelijke groeten,

Inp Danny Calcoen                      

Referentie politie ambtenaar wapens - PZ Regio Tielt           

Veiligheidsvoorwaarden voor het vervoer van vuurwapens

1°) Wie mag wapens vervoeren ?

De houders van een wapenvergunning, jagers, bijzondere wachters, sportschutters of houders van een Europese vuurwapenpas uitgereikt in een andere lidstaat van de unie mogen vuurwapens vervoeren.

2°) Wanneer mogen wapens vervoerd worden?           

De wapens mogen enkel vervoerd worden

·      tussen de woonplaats en de verblijfplaats,

 ·      tussen de woon- of verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein,

 ·      tussen de woon- of verblijfplaats en een erkende persoon.

3°) Wetgeving inzake te nemen veiligheidsmaatregelen bij het vervoer

Art. 21 van de wet van 8 juni 2006 – Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (B.S. 9-6-2006)

Tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of equivalente beveiliging.”

De Federale Wapendienst is van oordeel dat een beveiliging “equivalent” is, indien ze dezelfde waarborgen biedt tegen diefstal of tegen oneigenlijk gebruik van het wapen.

Het Koninklijk Besluit van 14 april 2009 (uitvoeringsbesluit).

“Vergunningsplichtige vuurwapens mogen enkel worden vervoerd wanneer aan ALLE onderstaande voorwaarden is voldaan :

1.     de wapens zijn ongeladen en de vervoerde magazijnen zijn leeg

2.     het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. (Het wapen moet dus zowel in een afgesloten koffer steken én in deze koffer moet het nog eens voorzien zijn van een trekkerslot. )

3.     het wapen wordt uit het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of etui

4.     de munitie wordt veilig verpakt in een geschikte en slotvaste koffer of etui vervoerd

5.     als het vervoer met de wagen gebeurt, moeten de koffers of etuis met het wapen en munitie in de slotvaste koffer van het voertuig worden vervoerd; deze voorwaarde is echter niet van toepassing “op het jachtterrein”

6.     het voertuig blijft niet zonder toezicht achter”

Veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens

De volgende vijf algemene veiligheidsmaatregelen moeten ALTIJD worden genomen:

1.     de wapens zijn ongeladen

2.     de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard

3.     de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk

4.     de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt

5.     het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard

U bewaart 1 tot 5 vergunningsplichtige vuurwapens:

Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet tevens minstens één van de volgende maatregelen worden genomen:

- het aanbrengen van een veiligheidsslot of

- het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel of

- het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

U bewaart 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens:

Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de vergunningsplichtige wapens bewaren in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

U bewaart 11 tot 30 vergunningsplichtige vuurwapens:

Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de vergunningsplichtige wapens bewaren in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

U bewaart meer dan 30 vergunningsplichtige vuuwapens:

In dit geval moet u, zoals voorheen, voldoen aan de technische veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het KB (zie tekst van het KB).

OPGELET: Om te bepalen onder welke categorie u valt moeten steeds alle vergunningsplichtige vuurwapens die op uw adres worden opgeslagen in rekening worden gebracht (vb. Indien twee samenwonende personen elk 4 vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, worden er 8 vergunningsplichtige vuurwapens opgeslagen op het adres en valt men voor de veiligheidsvoorwaarden onder de categorie ‘van 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens’).

Veiligheidsvoorwaarden bij het tentoonstellen van lange vuurwapens toegestaan voor de jacht

In afwijking van de bovenstaande veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht tentoonstellen. Hierbij moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:

1.     de wapens zijn ongeladen

2.     ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel

3.     ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen

4.     ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie

OPGELET: Deze afwijking geldt enkel voor lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht. Andere vuurwapens kunnen niet genieten van deze afwijking.

Veiligheidsvoorwaarden tijdens het onderhoud van de wapens

Tijdens het onderhoud worden vuurwapens binnen de volgende veiligheidsvoorwaarden gehanteerd:

1.     het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting gehouden

2.     het magazijn of de lader wordt leeggemaakt

3.     de trekker wordt alleen overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst

 Wat te doen bij diefstal

Iedere persoon die het slachtoffer is van diefstal van vuurwapens, losse onderdelen, munitie, registers of documenten met betrekking daartoe, moet hiervan onmiddellijk aangifte doen bij een politiedienst en aan deze politiedienst binnen de 48 uur precieze gegevens verstrekken over de aard van de gestolen zaken.

Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE DOCUMENT IN PDF (KLIK OP DE LINK)

 

 

 

11:49